سوالات مهم آلمانی

اين درس را با عنواان سوالات مهم آلماني نامگذاري کرديم زيرا تصميم داريم مروري اجمالي بر سوالات اساسي که در طي اين دروس ياد گرفتيد داشته باشيم. امتحان هاي زبان آلماني به دو بخش تقسيم مي شوند : بخش اول کتبي و بخش دوم شفاهي مي باشد. سوالاتي که در اين بخش براي شما از دروس قبلي گردآوري کرده ايم ، سوالاتي هستند که در اکثر آزمون هاي زبان آلماني a1 بخش شفاهي از شما پرسيده مي شوند و بايد بتوانيد به رواني به اين سوالات پاسخ دهيد.

ما موضوعات اين سوالات را با رنگ قرمز و به صورت bold براي شما نمايش مي دهيم و در زير آن سوالات اساسي مربوط به آن موضوع را بيان مي کنيم.

Name:
Wie heißen Sie? Ich heiße…..
Wie ist Ihr Name? Mein Name ist ….

Land:
Woher kommen Sie? Ich kome aus…


Geburtsort:
Wo sind Sie geboren? Ich bin in …. geboren.

Alter:
Wie alt sind Sie? Ich bin …… Jahre alt.

Adresse
Wie ist Ihre Adresse? Mein Adresse ist ……. str. …….

Telefonnummer:
Wie ist Ihre Telefonnummer?
Meine Telefonnummer ist …
Familienstand:
Sind Sie Verheiratet?
+ Ja, Ich bin Verheiratet.
– Nein, ich bin ……

Kinder:
Haben Sie Kinder?
+ Ja, ich habe ein Kind/ …. Kinder
– Nein, Ich habe keine Kinder
Alter der Kinder:
Wie alt ist Ihr Kind?
Wie alt sind Ihre Kinder?

به دليل اينکه تمامي اين سوالات را در درس هاي قبلي داشتيم معني اين عبارات را بايد به خوبي بدانيد و ما در اينجا از دوباره نويسي معني عبارات پرهيز مي کنيم. در اين پست تنها تصميم داشتيم تا تمامي اين سوالات را که در آموزش زبان آلماني a1 و آزمون شفاهي اين بخش مهم مي باشند را به صورت يکجا داشته باشيد و بتوانيد مهارت خود را در پاسخگويي به اين سوالات بسنجيد. اين درس از آموزش زبان آلماني به صورت آنلاين سايت گرچه کوتاه بود و به گونه اي دوره بخشي از مطالب گذشته سايت مي بود اما داراي اهميت بالايي در آمادگي براي آزمون a1 مي باشد.