سلام و احوالپرسی به زبان آلمانی

اين مبحث به آموزش قواعد زبان آلماني مربوط مي شود. براي اينکه اين مبحث را شروع کنيم و به موضوع آرتيکل در زبان آلماني برسيم ، ابتدا مي خواهيم روشن کنيم که "اسم" در آلماني چيست؟

اسم : (das Substantiv)
در زبان آلماني حرف اول کليه اسامي اعم از خاص ، عام ، اشخاص ، اشياء ، شهرها و کشور ها با حرف بزرگ نوشته مي شود و به استثناي اسامي اشخاص ، کليه اسامي داراي حرف تعريف مي باشند. حرف تعريف همان آرتيکل مي باشد.
حال به بررسي آرتيکل آلماني مي پردازيم.

حرف تعريف : der Artikel
حروف تعريف براي تشخيص نوع و جنس اسم در جلوي اسامي آورده مي شود اين حروف تعريف قرادادي بوده و با قاعده کلي نامگذاري نشده اند. بعنوان مثال: ديوار ، تخته سياه ، شير گاو که بي جان مي باشند قاعدتا بايد با حرف تعريف خنثي استفاده شوند در صورتيکه حرف تعريف هر سه مونث مي باشند، بنابر اين براي تشخيص هويت هر اسم بايد حرف تعريف آن را ياد بگيريم (حفظ کنيم) تا در جمله سازي و تغييرات و تبديلات با اشکال مواجه نشويم.

در اين قسمت به آموزش سلام و احوالپرسي در آلماني مي پردازيم. اين قسمت را نيز با يک تمرين براي شما روشن مي کنيم. هنگامي که آموزش همراه با تصاوير باشد ، آموزش زبان آلماني ساده به نظر مي رسد و زبان آموز مي تواند مدت بيشتري بدون اينکه احساس خستگي نمايد به يادگيري اين زبان سرگرم باشد.