حروف تعریف نامعین

در درس هاي قبلي با حروف تعريف معين آشنا شديد، براي يادآوري مي توانيد از طريق اين لينک، به درس مربوطه دسترسي پيدا کنيد. در اين درس با حروف تعريف نامعين (der unbestimmte Artikel) و کاربرد آن در زبان آلماني آشنا مي شويد. همزمان با مطالبي که تاکيد آن ها بيشتر بر روي مکالمه مي باشد ، در قسمت هايي که نياز است درس هايي را به آموزش گرامر زبان آلماني به فارسي اختصاص مي دهيم تا بتوانيد مطالب را بهتر درک نماييد.
هر گاه شخص يا شيئي براي گوينده مشخص نباشد از حروف تعريف نامعين استفاده مي کنيم. براي اسامي مفرد مذکر و خنثي، حرف تعريف نامعين "ein"، براي اسامي مونث مفرد، حرف تعريف نامعين "eine" را به کار مي بريم. اين قاعده مطابق با اسامي نکره در فارسي است که نشانه هاي آن (يک، يکي) و (ي) در آخر اسم مي باشد. مثال:

1- حرف تعريف نامعين "ein" براي اسامي مذکر:
دانشجويي ، يک دانشجو
ein Student

سيبي ، يک سيب
ein Apfel

خودکاري ، يک خودکار
ein Kugelschreiber

2- حرف تعريف نامعين "ein" براي اسامي خنثي:
يک دستگاه
ein Gerät

پنجره اي ، يک پنجره
ein Fenster

بچه اي ، يک بچه
ein Kind

3- حرف تعريف نامعين "eine" براي اسامي مونث:
يک گلابي
eine Birne

دختري ، يک دختر
eine Tochter

يک تخته سياه
eine Tafel

مادري ، يک مادر
eine Mutter

نکته1: براي اسامي غيرقابل شمارش نمي توان حرف تعريف نامعين (eine , ein) را بکار برد ، به عنوان مثال:

يک آب
ein Wasser

يک شير
eine Milch

نکته2: حروف تعريف نامعين "ein , eine" علاوه بر آنکه حرف تعريف نامعين مي باشند معني "يک" نيز مي دهند. طبق مثال هاي بالا.