جمع بستن اسامی در زبان آلمانی

همانطور که در درس قبلي نيز اشاره کرديم جمع بستن اسامي در زبان آلماني قاعده و گرامر خاصي ندارد و بنابراين شما بايد هنگامي که اسمي را ياد مي گيريد سعي کنيد حالت جمع آن را نيز حفظ نماييد. هدف ما از اين درس آشنايي شما با انواع حالت هاي جمع بستن در اين زبان مي باشد. همچنين در موارد اندکي نيز قواعدي براي جمع بستن وجود دارد که آن ها را نيز ذکر مي کنيم. اسم مفرد در آلماني به روش هاي زير به اسم جمع تبديل مي شود، بطوريکه کليه اسامي مفرد با حرف تعريف "die,das,der" به حرف تعريف "die" تبديل مي شوند و حروف تعريف نامعين با از دست دادن حرف تعريفشان به اسم جمع تبديل مي شوند.
البته شما فعلا با حروف تعريف معين که همان "die,das,der" مي باشند آشنا شده ايد. پس فعلا در مورد حروف تعريف نامعين کنجکاو نشويد. در مورد جمع بستن نيز بايد گفت که اسامي غيرقابل شمارش و برخي از اسامي هميشه به صورت مفرد مي آيند که در درس قبل اشاره کوچکي به آن کرديم. به عنوان مثال کلمات زير به علت غيرقابل شمارش بودن و يا خاص بودن اسم هميشه به صورت مفرد مي آيند. توجه کنيد که معني لغاتي را که در اين درس براي اولين بار با آن برخورد مي کنيد ضرورتي ندارد حفظ نماييد. در درس هايي که در آينده داده مي شود حتما به اين لغات برخورد مي کنيد.

کره
die Butter

وطن
die Heimat

طلا
das Gold

نوعي نوشيدني
der Wein

شير

die Milch

گوشت
das Fleisc

نکته: همانطوريکه قبلا متذکر شديم، کليه اسامي معين در فرم جمع حرف تعريف "die" مي پذيرند. حال به بررسي نکات انواع جمع بستن در زبان آلماني مي پردازيم.

1- بعضي از اسامي موقع جمع بستن فقط حرف تعريف "die" مي پذيرند و هيچ خاتمه اي قبول نمي کنند. مثال :
der Lehrer (معلم) ————————————-> die Lehrer معلم ها ، اين معلم ه
der Schüler (دانش آموز) —————————–> die Schüler دانش آموزان ، اين دانش آموزان
das Messer (چاقو ، کارد) —————————-> die Messer اين چاقوها