منظور از لنز های زوم کننده چیست؟

در يک مساحت مشخص به نسبت ظرفيت خود لنز مي توان فاصله ي اجسام را به تصوير مانيتور نزديکتر يا دور تر کرد در بعضي از دوربين ها از طريق دستگاه کنترل کننده اين لنز قابل کنترل است و در اندازه هاي متفاوتي مانند 20×10 يا 20×20 مي توان به آنها دست يافت.

23- کابل هاي خروجي از يک دوربين معمولا به چه قسمتهايي تقسيم مي شوند؟
کابل تصوير که خروجي تصويري دوربين را دارد ، کابل کنترلي که سيم هاي مربوط به اسکنر مانند بالا – پايين و چپ - راست و نيز شامل تنظيم کننده ي لنز مي شود، کابل ولتاژ که ولتاژ دوربين از طريق آن تامين مي شود.

24- هدف از کاربرد سيستم هاي تقسيم کننده ي تصويري چيست؟
وقتي در يک سيستم مدار بسته تعداد دوربين ها نسبت به تعداد مانيتورها چند برابر باشد به وسيله ي سيستم هاي تقسيم کننده ي تصويري مي توان تصاوير مربوط به چند دوربين مدار بسته را بر روي يک مانيتور نمايش داد.

25- انواع سيستم هاي تقسيم کننده ي تصويري کدامند؟
1- سوئيچرها
2- کوادها
3- مالتي پلکسرها.

26- منظور از سيستم سوئيچر چيست؟
سيستم سوئيچر تصوير دوربين ها را به ترتيب و يکي پس از ديگري هر کدام را براي يک مدت کوتاه روي صفحه ي مانيتور نشان مي دهد به طوري که وقتي تصوير يک دوربين نشان داده مي شود تصوير ساير دوربين ها از ديد ما مخفي مي ماند يعني در هر لحظه فقط يک دوربين را مي توان روي صفحه ي مانيتور نشان داد يعني اول تصوير دوربين يک، بعدا تصوير دوربين دو و غيره ...

27- سيستم سوئيچر معمولا در چند مدل مورد استفاده قرار مي گيرد؟
به صورت 2، 6، 8، يا 4، 12، 16 کانالي.

28- کابلهاي تصويري سوئيچر چگونه نصب مي شود؟
به تعداد دوربين ها کابل تصوير به ورودي تصويري سوئيچر وصل مي شود يک کابل تصوير هم خروجي سوئيچر را به ورودي مانيتور وصل مي کند.

29- آيا تنظيم زمان نمايش هر دوربين در سيستم سوئيچر امکان پذير است؟
توسط يک ولوم سرعت نمايش تصوير هر دوربين کم و زياد مي شود و اين زمان براي کل دوربين ها يکسان است يعني در سوئيچر اين امکان وجود ندارد که مدت نمايش تصوير يک دوربين طولاني تر از مدت نمايش دوربين ديگر باشد.

30- آيا در سوئيچر صداي دوربين ها را مي توان مورد استفاده قرار داد؟
اکثر سوئيچر ها علاوه بر کابل تصوير کابل صوتي متنازل نيز دارند که اگر کابل ورودي از دوربين صدا نيز داشته باشد بتوان صدا و تصوير را توأم بر روي صفحه نمايش و بلند گو داشت.

31- سيستم کواد يک چگونه کارمي کند؟
در سيستم کواد، 1 يا 4 تصويره ابتدا مانند سيستم سو ئيچر تصاوير دوربين هاي 1 الي 4 به ترتيب بر روي صفحه مانيتور ظاهر مي شود و بعد از تصوير چهارم ، چهار تصوير به صورت همزمان روي مانيتور نشان داده مي شود.