مشخصات یک نوازنده ی خوب موسیقی

?طرز نگهداري #تکنيک پس از کسب آن نيز مسئله اي بس مهم مي باشد. واضح است که اجراي کامل يک اثر موسيقي فقط با برخورداري از يک تکنيک روان و پخته ميسر است.
اگر نوازندگان جوان و بي تجربه قبل از هر چيز تصورشان از تکنيک نوازندگي آسان و روان نواختن باشد، در اشتباه هستند. البته سرعت در نواختن پر اهميت است ولي بهيچ وجه آن را نمي توان تنها مسئله مهم دانست. تکنيک خوب آنست که حامي و پشتيبان تخيل نوازنده باشد و در نتيجه نوازنده بتواند با درک اثر و کمک ساز آنطوريکه بايد وظيفه خود را ادا کند. انگشتان ما بايد هميشه طوري در اطاعتمان باشند که تا وقتي از آنها نخواسته ايم عملي از خود بروز ندهند. براي رسيدن باين هدف بايد طوري انگشتان خود را تربيت کنيم که به وظيفه اي که ما از آنها توقع داريم عمل نمايند يعني چيزي که براي يک اجراي خوب مورد توجه و لزوم است. تکنيک و ارائه درست يک اثر در موسيقي چنان بهمديگر بستگي دارند که گاهي به آساني نميتوان گفت حد فاصل هر يک چيست و يکي در کجا پايان مي يابد و ديگري در کجا آغاز ميشود. فقدان تکنيک کامل در اجراي هر قطعه موسيقي اثر کاملا نامساعدي دارد.
نوازندگان جوان بايد آگاه باشند که #تمرين هدف اصلي آنان نيست بلکه بدون شک وسيله اي بسيار مفيد و مورد لزوم براي پيشرفت بسوي هدفهاي بالاتر است ولي هرگز آخرين هدف و غايت نيست. بنابراين يک مربي خوب قبل از اينکه شاگردانش را بتمرين وا دارد بايد هميشه برايشان روشن کند که قصد آنان از هفته ها تمرين روي يک اتود معين چيست چه نتيجه اي کسب خواهند کرد.
شخص بايد در هر حال چنان با فداکاري و تمرکز حواس تمرين نمايد که تصور کند در مقابل گروهي برجسته و منتخب از موسيقيدانان مينوازد. اتودها و تمرين ها بايد چنان نواخته شوند که تصور شود هيچ چيز زيباتر از آنها نيست. ميکس و مستر

هيچکس نميتواند بيشتر از سي يا چهل دقيقه با تمرکز کامل حواس به تمرين بپردازد. بنابراين توصيه ميشود که اوقات تمرين در طول روز تقسيم شوند و طوري که بين آنها بحد کافي اوقات فراغت وجود داشته باشند. تمرين خوب فقط به آهستگي انجام پذير است. شخص بايد تقريبا يک سرعت آرامي را براي نواختن انتخاب کند تا در نتيجه بتواند حتي قسمتهاي پيچيده اي را که بايد منظم و يکنواخت نواخته شوند، با اعصابي راحت بنوازد و آنها را در حافظه خود بسپارد. در غيراين صورت گذشته از اينکه احتمال دارد اشتباهات بصورت عادت درآيند، براي فراگرفتن قسمت هاي مزبور سه يا چهار برابر وقت بيشتر لازم است. اگر شخص در حين تمرين دچار اشتباهي از قبيل نواختن يک نت نابجا يا يک تکيه غلط يا يک وزن نادرست گردد، بايد بلافاصله درصدد رفع آن برآيد و به تصحيح آن بپردازد. اين از واجبات است که شخص هر روز مقداري از وقت خود را بقصد رفع خستگي بنوازد، بخصوص وقتي که قبل از آن چند ساعتي را جدا به کار و تمرين پرداخته باشد. معذالک نبايد فراموش شود که بي قيد نواختن با بي دقت نواختن فرق کلي دارد.