فرایند آواز خوانی- نفس گیری

نفس گيري
براي اين که بتوانيد به کارکرد ريه هاي خود پي ببريد جلوي يک آئينه ايستاده پاها را به اندازه عرض شانه باز نماييد دقت کنيد که سر شما بطور مستقيم قرار داشته ياشد
از راه بيني نفس بکشيد و تا جاي ممکن ششهاي هاي خود را از هوا پر کنيد سپس به آرامي از راه دهان نفس را بيرون دهيد
اين موضوع که بعضي فکر ميکنند که براي قدرت صدا بايد با فشار بازدم نمود اشتباه است نبايد مانند شليک گلوله کلمات را با فشار به بيرون ريخت
به هيچ عنوان سعي در بالا دادن شانه براي ايجاد حجم بيشتر نکنيد
تنفس شما بايد توسط ديافراگم انجام شود (محفظه با لاي شکم)
(تمامي اين نکات روي ميزا ن صداي خروجي تاثير مستقيم دارد ميتوانيد امتحان کنيد)
دست خود را روي شکم بگزاريد بطوري که 2 انگشت اشاره روي ناف قرار گيرد
نفس عميق بکشيد. آهنگسازي و تنظيم

حال بر روي قسمتهايي که در زمان دم و بازدم درگير بوده اند تمرکز کنيد تا بتوانيداشراف کامل بر روي آنها داشته باشيد
سپس دندانهاي خود را بسته و زبانتان را پشت دندانهاي پايين بفشاريد سعي کنيد کمترين مقدار هوا را از ميان دندانها بيرون دهيد ضمن اين کار صداي تس از خود درآوريد (ts)
اين تمرين را تا زماني که خروجي هواي شما به زمان 30 ثانيه برسد ادامه دهيد
اين تمرين جهت تقويت ديافراگم و عضلات ريوي مي باشد زمان مناسب جهت رسيدن به حد نصاب روزانه 40 دقيقه مي باشد
نگاره