سنسورهای هوشمند

اکنون نمايشگرها در مقياس کوچکي براي سنسورها استفاده مي‌‍‌شوند. به عنوان مثال، سنسور فشار قديمي شامل دستگاهي با ولتاژ متغير بسته به ميزان فشار به کار رفته براي دستگاه است. معمولا خروجي ولتاژ خطي نيست و بسته به دما و ولتاژ پايين به تقويت (دامنه افزايي) نياز دارد. برخي توليد کنندگان سنسور، سنسور هوشمندي را ارايه مي‌کنند که با تمامي قطعات الکترونيکي به همراه ريزپردازنده با توانايي خواندن ولتاژ ادغام مي‌شود، و آن را با استفاده از منحني تعديل دما و خروجي فشار گذرگاه ارتباطي تنظيم مي‌کند. اين مسئله موجب مصون بودن توليدکنندگان از دانستن تمامي جزييات در خصوص سنسورها و فرايند نيرو در واحدها مي‌شود. اين موضوع بر عهده عرضه کنندگان براي ارايه يک قطعه با توانايي خواندن دقيق کدها است. مزيت ديگر اين سنسورهاي هوشمند حرکت سيگنال ديجيتال در گذرگاه ارتباطي با مستعد بودن به نويزهاي برقي است. حرکت ولتاژ انالوگ در سيم مي‌تواند ولتاژ اضافي را در زمان عبور از اجزاي مشخص برقي يا حتي از خطوط برقي بردارد. گذرگاه ارتباطي و ريزپردازنده ها نيز، از طريق مولتي پلکس به ساده سازي سيم کشي کمک مي‌کنند. آموزش تعميرات ECU