درب اتوماتیک کشویی منحنی

طراحي خلاقانه ،كارآموزده با حداكثر راحتي و كارآمدي تلفيق شده تا در اختيار مشتريان و پرسنل قرار گيرد در گستره ي  وسيع تر از احتمالات ظاهري ، درب هاي صنعتي به شكل كشويي  مي توان طراحي خاصي به ورودي هر ساختمان  بدهد با وجود انتخاب رنگ هاي مناسب و پروژه هاي خاص سفارشي ، درب هاي منحني شكل كشويي اتوماتيک مي تواند مكمل طراحي هاي خاص درب هاي ورودي باشد .
درب اتوماتيک کشويي منحني

ظرافت درب اتوماتيک منحني
درب اتوماتيک منحني كشويي طرح جذاب و بي نرده اي را براي بخش ورودي پيشنهاد مي كند كه تاثير خوبي بر مشتري  مي گذارد كه از اين درب عبور مي كند . با انتخاب سيستم درب هاي كشويي SRM ، پذيرش دوستانه و قابل اعتمادي بر پايه ي راحتي و آساني دسترسي بدست مي آوريد . و از حالت هاي منحني تشكر كنيد حتي در جايي كه محيط محدود باشد مي تواند محيطي جالب و دوستانه اي ايجاد كند .

اطمينان و امنيت
به مجموعه اي كامل از ويژگي هاي عملكردي همچنين عناصر كنترل و ايمني ، براي مطابقت ساختاري انتخاب شده ، اين بدين  معني است كه ما مي توانيم راه حل هاي مشتري مداري را تضمين مي كنيم .  در واحد طراحي سوئيس  واحد درايو rsw کيفيت بالايي ارائه ميدهد تعدادي از توابع عيني قابل اعتماد از جمله خودکار  معکوس و مکانيزم ايمني به علاوه يک مدل کار بر کنار شده براي استفاده در خروجي اظطراري و مسيرهاي دسترسي نجات مناسب در
دسترس است .

طراحي ازاد
سيستم درب هاي منفي کشويي srm مي توان هماهنگ با معماري ها يکپارچه باشد .
اشکال محدب و مقعر در هر شعاع طراحي آزادانه دارند به علاوه تلاش و ماژول و مونتاژ هاي مورد آزمايش تضميني براي کاربرد راحتر است .