درب اتوماتیک اسلایدینگ

درب ها در زندگي تکنولوژيک امروزي نقش بسيار مهمي را در فراهم آوردن ايمني و آسايش براي مشتريان ايفا مي نمايند.

دربهاي اتوماتيک هم به موازات ساير انواع درب در فراهم نمودن ايمني و آسايش و امنيت مردم نقش به سزايي دارند. با توجه به نوع کارکرد، اين درب ها به انواع مختلفي تقسيم مي شوند که هر کدام براي منظوري خاص طراحي و مهندسي شده اند. يکي از اين درب ها درب اتوماتيک اسلايدينگ مي باشد که نسبت به ساير انواع درب از کابرد و طرفداران بيشتري برخوردار مي باشد.

در واقع درب اتوماتيک اسلايد يا اسلايدينگ نامي است که به درب اتوماتيک شيشه اي اسلايد داده شده است و اين دو درب از نظر نوع کارکرد يکسان مي باشند و متفاوت نيستند. دليل اصلي نام گذاري آنها هم اين است که اين دربها به حالت اسلايد باز و بسته مي شوند. از ديگر اسامي اي که براي نام گذاري اين درب ها استفاده مي شود درب اتوماتيک کشويي مي باشد که به نوعي معادل فارسي کلمه اسلايد مي باشد و به حالت باز و بسته شدن آن نيز اشاره دارد. اما خطاب اين درب با اين نام درست نبوده و نام تخصصي و صحيح آن همان اسلايدينگ يا اسلايد مي باشد.