درباره ی اتک در کمپرسور و عملکرد آن

زمان اتک (Attack Time) يک کمپرسور يعني مدت زماني که کمپرسور صبر مي کند تا پس از رد شدن سيگنال از ترشولد (Threshold) شروع به کار کند. (يعني اختلاف زمان بين شروع بکار کمپرسور در لحظه ي عبور سيگنال از ترشولد). شروع يک سيگنال را معمولا ترنزينت (Transient) مي نامند. اين قسمت از سيگنال، تيزترين و بلندترين بخش سيگنال است که به گوش مي رسد. يک اتک سريع، يعني کاهش ترنزينت؛ چون در اين حالت، کمپرسور سريع عمل مي کند. يک زمان اتک آهسته تر، شکل ترنزينت را حفظ مي کند و اينگونه رد پاي کمپرسور آنچنان قابل لمس نخواهد بود.آهنگسازي و تنظيم

اگر زمان اتک را کوتاهتر کنيم، کاهش گين بيشتري خواهيم داشت چون کمپرسور سريعتر عمل مي کند؛ اما اگر زمان اتک، طولاني تر باشد، کمپرسور، ترنزينت ابتدايي را رد مي کند و بنابراين کاهش گين کمتري براي شما بوجود مي آيد؛ براي مثال، اگر مي خواهيد به تاثير اتک روي يک سيگنال گوش دهيد، کاهش گين کمپرسور خود را بين 2 تا 3 دسيبل قرار داده و زمان اتک را به بسيار سريع (?ميلي ثانيه) برسانيد؛ بتدريج زمان اتک را افزايش دهيد؛ به تغيرات بوجود امده برروي ترنزينت ها گوش دهيد و به مقدار تغيير در کاهش گين دقت کنيد؛ با تمرين مي توانيد زمان مناسب اتک را که مناسب ميکس شماست، براحتي پيدا کنيد.
منبع: انلاين ميکس