آموزش زبان آلمانی در دانشگاه‌های ایران

بيش از پنجاه سال است که زبان آلماني در مؤسسات زبان و دانشگاه هاي ايران تدريس مي شود، اما در مورد ساختارش هنوز ابهامات و اختلاف نظرهايي وجود دارد. براي اينکه وضعيت و ساختار تدريس زبان آلماني گرچه ناچيز آشکار شود، مقاله حاضر سعي دارد کندوکاوي در مورد چگونگي تدريس رشته زبان آلماني در دو دانشگاه تهران و شهيد بهشتي، وهمچنين برخي از مشکلات تدريس را با ارايه مثال هايي بر اساس نظريه هاي آموزش زبان بررسي کند. اين مقاله با تلفيق مشکلات کنوني تدريس زبان آلماني در دانشگاه هاي ايران پيشنهاداتي ارايه دهد.
تدريس زبان آلماني با توجه به جزئيات، اهداف، روش ها و دانشگاه هاي ارايه دهنده اين رشته بر اساس تئوري هاي موجود، همچنين بر اساس گفتمان بين فرهنگي توصيف و تجزيه و تحليل مي شود. پيشنهادات ارايه شده در اين مقاله در موضوعات آموزش زبان آلماني بر اساس توجه ويژه به تجزيه تحليل هاي ساختاري تدريس رشته آموزش زبان آلماني در ايران و تحليل گفتار در کلاس هاي مورد تحقيق تنظيم شده اند."